Ontwerpen & Plannen

Haalbaarheidsstudie

Een studie waarin globaal wordt gekeken naar de mogelijkheden om te (ver)bouwen. Hierbij wordt een analyse gemaakt van de stedenbouwkundige randvoorwaarden (bestemmingsplan / beeldkwaliteitsplan en welstandsnota) en bouwkundige mogelijkheden. De studie kan worden vergezeld door een globaal stichtingskostenoverzicht.

Schets ontwerp

Het voorlopig schetsontwerp laat de eerste grote lijnen van het ontwerp zien. Ruimtelijk en functioneel wordt in diverse tekeningen (plattegronden, gevels, doorsneden, situatietekening) weergegeven welke kant het ontwerp op zal gaan. Eventueel wordt dit vergezeld met een schetsmaquette. Uiteraard vormen de wensen van de opdrachtgever het uitgangspunt voor het schetsontwerp.

Voorlopig ontwerp

In goed overleg en met het PvE als leidraad ontstaat een ontwerp. Elke beslissing is van invloed op een volgende beslissing en zo ontstaan er bij ons steeds nieuwe ideeën. Wij streven ernaar jouw dromen werkelijkheid te laten worden! Ook de keuze voor verschillende (bouw)materialen zullen worden besproken. In deze fase communiceren we met je middels tekeningen en eventueel een maquette of 3D impressies. Uiteraard is het mogelijk om nog op- en/of aanmerkingen te geven. Deze zullen worden meegenomen naar het definitieve ontwerp.

Definitief ontwerp

Jouw op- en/of aanmerkingen zijn verder in het ontwerp meegenomen en uitgewerkt. In deze fase wordt nog meer gespecificeerd welke materialen er worden gebruikt en hoe alle details vorm krijgen. Alle tekeningen krijgen hun definitieve vorm zodat deze klaar zijn voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Je hebt een kavel gekocht en/of plannen om te gaan (ver)bouwen, maar je weet niet precies hoe? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We bieden graag een gratis oriënterend gesprek aan om samen te kijken wat wij voor je kunnen betekenen. Na een persoonlijk gesprek kunnen wij jouw wensen en ideeën vertalen in een Programma van Eisen (PvE). Dit document laat zien waaraan een mogelijk ontwerp dient te voldoen en dit programma wordt in het bouwproces gebruikt als een communicatiemiddel tussen alle partijen om gezamenlijk tot een mooi eindresultaat te komen.

Als opdrachtgever krijg je tijdens het bouwproces met verschillende aspecten van bouwen te maken. Communicatie is hierin een belangrijk onderdeel. Links op deze pagina staat een uitleg van de diverse bouwfasen. Uiteraard doorlopen we alle bouwfasen in nauw overleg met jou als opdrachtgever.

Close
Go top